Mediator Szczecin

Mediator Szczecin to specjalista, którego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi, poprzez mediację. Pełni w tym konflikcie rolę neutralnej i bezinteresownej strony, która w procesie negocjacji pomaga stronom sporu uzyskać panoramiczny obraz sytuacji, lepiej zrozumieć prawdziwe interesy (własne i przeciwnika).

Warto skorzystać z pomocy mediatora w Szczecinie, ponieważ pomaga on stronom w zachowaniu konstruktywnego podejścia do znalezienia rozwiązania oraz pomaga utrzymać atmosferę wzajemnego szacunku, w której strony łączą siły we wspólnym poszukiwaniu rozwiązania konfliktu i walce z problemem, ale nie między sobą. Tym samym pomaga stronom sporu znaleźć wzajemnie korzystne i dobrowolnie egzekwowane rozwiązanie, przyczynia się do całkowitego i ostatecznego wyczerpania konfliktu.

Dlaczego tak potrzebny jest mediator w Szczecinie?

Dziś na całym świecie, w tym w Polsce, coraz częściej w rozwiązywaniu różnych sporów ludzie uciekają się do pomocy mediatorów. Statystyki pokazują, że w ponad 70% takich spraw w wyniku postępowania mediacyjnego strony znajdują rozwiązanie, a wykonalność tych orzeczeń jest 2 razy wyższa niż w sądzie: ponad 80% umów mediacyjnych jest wykonywanych przez strony dobrowolnie i terminowo.

Profesjonalny mediator w Szczecinie dysponuje specjalną techniką rozwiązywania sporów, która pozwala zapewnić stronom wszelką niezbędną pomoc w osiągnięciu wzajemnie satysfakcjonującego wyniku Tego specjalistę wyróżniają jego cechy osobowości, gdyż do rozwoju wymagana jest sama specyfika zawodu. Dlatego stale doskonali się, przechodzi dodatkowe szkolenia, pogłębia wiedzę i podnosi kompetencje zawodowe.

Prawnik-mediator w Szczecinie: zarówno możliwy, jak i konieczny

Czy prawnik może być mediatorem, czy też będzie przeszkadzać w zachowaniu bezstronności w rozstrzyganiu sporów przedprocesowych? W obliczu niebezpieczeństwa wiemy, że mediacja to sposób na przedsądowe rozstrzyganie sporów. Dlatego wszystko zawsze zaczyna się od konfliktu. A kiedy strony stoją twarzą w twarz, każda osoba po drugiej stronie barykady jest postrzegana jako prawdziwy czarny charakter. Pierwszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć w tej sytuacji jest to, że mediator w Szczecinie jest niezależny w rozwiązywaniu sporów. 

Specjalna wiedza z kilku dziedzin pomaga być kompetentnym i wszechstronnym specjalistą. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest brak ograniczeń w mediacji dla prawników. Oczywiście, pracując z klientami, nie może on reprezentować interesów jednej ze stron konfliktu. Osoba, która pracuje zarówno jako mediator, ma obowiązki i odpowiedzialność wynikające z jej statusu w konkretnej sprawie.

Prawnik jest najskuteczniejszym mediatorem w Szczecinie

Wiedza prawnicza pozwala mediatorowi w Szczecinie na bardziej świadome podejście do kwestii wykonalności i realności, zwłaszcza w zakresie relacji biznesowych. Zna specjalne techniki negocjacyjne oraz kompetencje, które pomagają mu osiągnąć większą efektywność w zawodzie. Zgodnie z przepisami prawa, prawnik może być skutecznym mediatorem w rozstrzyganiu sporów.

Mediator Szczecin

Mediator Szczecin

Mediator w Szczecinie jest osobą neutralną. Nie przemawia za żadną ze stron, nie dowiaduje się, kto ma rację, a kto się myli. Dla mediatora każdy ma swoją osobistą poprawność, nie udziela żadnych porad. Nie odnosi się do prawa. Nie sprawdza dokumentów. Dlatego jeśli nie wszystko jest dobrze z bazą dowodową w sporze, masz bezpośrednią drogę do mediatora.

Zgłaszając się do tego specjalisty można być pewnym, że pomoże on stronom sporu w znalezieniu równie akceptowalnego dla nich wyjścia z konfliktu, na co się zgadzają, działają dobrowolnie. Jest on w stanie pomóc stronom sporu w przywróceniu umiejętności konstruktywnej komunikacji między sobą, zapewnić warunki do kształtowania się wspólnego rozumienia problemu (tj. mediator nie zmusza stron zgadzać się ze sobą, ale pomaga im zrozumieć punkt widzenia, interesy i potrzeby drugiej strony). Pomaga stronom w poszukiwaniu rozwiązania, które powinno być ich własnym, realistycznym, wykonalnym rozwiązaniem. Strony muszą ufać mediatorowi i polegać na jego profesjonalizmie.

Zadania mediatora w Szczecinie

Trzeba sobie uświadomić, że mediacja to nie rywalizacja w dowodzeniu faktów i własnej niewinności, ale współpraca, łączenie sił z przeciwnikiem w celu rozwiązania wspólnego problemu. Takie podejście do procesu rozwiązywania sporu nie jest łatwe dla jego uczestników. Przecież większość stron do dziś uważa, że należy walczyć nie z problemem, ale z drugą stroną, obarczając ją winą i stawiając jej wymagania. Mediator działa jednakowo w interesie wszystkich stron sporu, zachęcając do współpracy.

Zadaniem mediatora w Szczecinie jest ustalenie procesu interakcji między stronami, pomoc w analizie sytuacji, dostrzeżenie różnic poglądów, odnalezienie interesów, które faktycznie stoją za ich działaniami, stanowiskami i wizjami, zrozumienie, co jest ważne dla każdej ze stron i znalezienie punktu przecięcia, w którym można zbudować korzystne dla obu stron rozwiązanie. W konsekwencji, uwaga mediatora, skupia się na interesie stron i sposobach ich zaspokojenia, a nie na prawnych niuansach uregulowania spornej kwestii. 

You may also like...